Algemene voorwaarden

Disclaimer
De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Packiejan wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Packiejan zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Packiejan respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens onverhoopts toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan Packiejan en worden de gegevens verwijderd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen.

Oplevering
De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. Packiejan behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door Packiejan opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vector bestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is dus geen verplichting. Vector bestanden kunnen apart worden bijbesteld. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.

Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Packiejan worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Packiejan is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Packiejan kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Packiejan behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio.

Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van alle door Packiejan ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Packiejan tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Packiejan worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft Packiejan naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. Nadat 2 ontwerp rondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Packiejan gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling
Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Packiejan de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Drukwerk
Packiejan drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Packiejan op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid
Packiejan is niet aansprakelijk voor:

  1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Packiejan.
    4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
  4. Packiejan is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
Best Wordpress Popup Plugin