Ons privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe we alle persoonlijke informatie gebruiken die we over jouw verzamelen wanneer jij deze website gebruikt. Houd er rekening mee dat we dit beleid van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Packiejan Design Studio gevestigd aan Tuindersweg 8 5981 NA Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie we zijn
Dit is de website van Packiejan Design Studio

 

Ons vestigingsadres:
Emmastraat 26
5981 BP Panningen
Nederland

 

lukeheijnen@packiejan.nl
www.packiejan.nl
+31(0)6 16 34 44 52

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57306141
Ons btw-nummer : 212658335B01

 

Luke Heijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Packiejan Design Studio.
Hij is te bereiken via lukeheijnen@packiejan.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je online ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen
doet voor een van onze diensten, zal aan jouw gevraagd worden om gegevens in te vullen.

 

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

•           Voor- en achternaam;
•           E-mailadres;
•           (Persoonlijke) website;
•           Telefoonnummer;
•           Bedrijfsnaam;
•           Straat en huisnummer;
•           Postcode en woonplaats;
•           KvK-nummer;
•           IBAN nummer;
•           BTW nummer;
•           IP-adres;

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken
•           Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•           Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
•           Om goederen en diensten bij je af te leveren.
•           Offertes en/of betaalfacturen op te maken.
•           Aanvraag domeinnaam en webhosting.

 

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de
gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een
aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst,
als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op
grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Geautomatiseerde besluitvorming
Packiejan Design Studio neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen,
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Packiejan Design Studio) tussen zit.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

Als je een aanvraag doet via ons contactformulier die niet leidt tot een dienst,
dan staat je aanvraag alleen in onze mail box. Worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

 

Als je een aanvraag doet via ons contactformulier die wel leidt tot een dienst,
dan staat je aanvraag in onze mail box. Deze gegevens bewaren we tenminste 7 jaar,
onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

 

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat
de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Als onze dienstverlening afgelopen is en deze wordt voldaan per factuur,
dan komen deze gegevens ook in onze boekhoudsoftware (Moneymonk) te staan.
Dit is vaak alleen het geval bij bedrijven. Deze dienen min. 7 jaar bewaard te worden.
Dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst. Daarna verwijderen wij de gegevens niet.

 

In alle bovenstaande gevallen kun je een verzoek doen om de gegevens te laten verwijderen.
Rekening houden met de wettelijke regels.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Wij verkopen geen gegevens aan derden.
Wij delen de persoonsgegevens alleen als het nodig is om onze taken uit te kunnen voeren.

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomsten met het bedrijf dat de hosting verzorgd (Mijndomein).
Op de server zijn verder geen gegevens opgeslagen in de database.
Onze mailboxen zijn gehost bij Gmail, ook via Mijndomein.
De boekhoudsoftware wordt geleverd door Moneymonk.
Onze backups en opslag van documenten vindt plaats bij Dropbox.
In het geval van Dropbox zijn de servers gevestigd buiten Europa.
Maar er zijn passende waarborgen getroffen om de gegevens te beveiligen.
Ook met hun zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Beveiliging persoonsgegevens
Packiejan Design Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lukeheijnen@packiejan.nl.

 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication,
zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Alle toegang tot deze gegevens is beveiligd via wachtwoorden die regelmatig veranderd worden.

 

Packiejan Design Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Packiejan Design Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Een cookie is een stukje code waarmee de webserver activiteiten van de webbrowser kan identificeren en volgen.
Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies
en jouw een optie getoond om extra cookies wel of niet te plaatsen.

 

Raadpleeg ons volledige cookiebeleid voor meer informatie om te zien welke specifieke cookies op deze website worden gebruikt.

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram.
Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en Instagram
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Packiejan Design Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lukeheijnen@packiejan.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogenlijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Packiejan Design Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassingen aan dit privacy beleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Laatste aanpassing gedaan op 24-05-2018.

Best Wordpress Popup Plugin